DERNEK TÜZÜĞÜ

ÜNİVERSİTE VE SAĞLIK EĞİTİCİLERİ DERNEĞİ
Derneğin Kuruluşu, Adı ve Merkezi

Madde 1.
Derneğin adı, ‘Üniversite Ve Sağlık Eğiticileri Derneği’dir. Kısa adı ‘ÜNSEDER’dir.
Derneğin merkezi İstanbul’dur. Dernek yurtiçi ve yurtdışında şube açabilir.
Derneğin Amacı ve Çalışma İlkeleri

Madde 2:
Üniversite, Enstitü, Akademi vb. yükseköğretim kurumlarında ve Sağlık Bakanlığı Eğitim Ve Araştırma Hastanelerindeki tüm eğiticiler arasında dayanışmayı sağlamak ve kolektif bir bilgi üretimine zemin hazırlamak amacı ile kurulmuştur.

Nitelikli insan kaynağı ve akademisyen yetişmesini sağlamak ve ahlak, adalet, insan hakları, özgürlük, evrensellik, çoğulculuk ve katılımcılık, mesleki liyakat gibi temel değerleri öne çıkararak yükseköğretimi geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Üyelerinin her türlü hukuksal, mesleki, akademik ve özlük haklarını, anayasal hak arama özgürlüğü kapsamında korur ve geliştirir, bilimsel çalışmayı özendirir, bilgi üretir ve paylaşır, toplumsal ve akademik sorunlara duyarlı ve kamuoyunu aydınlatır.

Yükseköğretimde eğitim ve öğretim standartlarının oluşturulmasını ve yükseköğretim gençliğinin bilim geleceğine destek verilmesi amacıyla kurulmuştur

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri
1- Bilim, eğitim ve Yükseköğretim kurumları ile ilgili konularda çeşitli düzeylerde toplantılar, özel günler, açık oturum, panel, kurs, seminer, konferans, kurultay, sempozyumlar ve benzeri programlar düzenlemek,
2-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin eder, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ve üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,
3-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
4-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
5-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
6-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
7-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek ve üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
8-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
9-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
10-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
11-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
12-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
13-Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,
14-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,
15- Üyelerin kurumlarının yapacağı ulusal veya uluslararası bilimsel araştırmalara katkı sağlamak ve katılan bilim insanlarının masraflarını karşılamak,
16- Üyelerin kurumlarında öğrenim gören fakir öğrencilere aynı ve nakdi yardım da bulunmak,
17-Düzenlenecek Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmalarının ihtiyaçlarını karşılamak,
18-Yüksek öğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yardım etmek ve burs vermek,
Derneğin kurucuları
Madde 3:
Üniversite Ve Sağlık Eğiticileri Derneği’nin kurucu üyeleri şunlardır:
1. Cevdet Erdöl
2. Şaban Şimşek
3. Sadrettin Pençe
4. M.İhsan Karaman
5. Sabahattin Aydın
6. Özgür Yiğit
7. Ali İhsan Taşçı
8. Kemal Memişoğlu
9. Alper Cihan
10. Halil Alış
11. Eyüp Gümüş
12. Selami Albayrak
13. Ahmet Müslümanoğlu

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri
Madde 4:
Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz. Üyelik başvurusu Dernek başkanlığına yazılı ya da derneğin sitesinden indirilen üyelik başvuru formunun doldurularak elden veya imza ile gönderilerek yapılır. Yapılan başvuru ilk veya ikinci yönetim kurulu toplantısında üyeliğe kabul ya da isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış, amaçları çerçevesinde, derneğe, yükseköğretim kurumlarına, bilime ve eğitim-öğretime ve düşünce yaşamına önemli katkılarda bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir. Onursal üyelik için yerleşim yeri koşulu aranmaz. Onursal üyelerin oy hakları yoktur.
Derneğin şube sayısı üçten fazla olduğunda dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.

Üyelerin Hakları Ve Görevleri:
Madde 5
1- Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üye Genel Kurulda bir oy hakkına sahiptir. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Tüzel kişinin üye olması durumunda, tüzel kişinin yönetim kurulunun belirleyeceği kişi oy kullanır. Onursal üyelerin oy hakki yoktur.
2- Her üye dernek faaliyetlerine ve yönetime katılma hakkına sahiptir.
3- Yıllık üyelik aidatı genel kurul toplantılarında belirlenir.
4- Üyeler, dernek tüzüğüne uymak ve derneğe bağlılık göstermekle yükümlüdür. Her üye derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleştirilmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.
Üyelikten Çıkma
Madde 6-
Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır.
Madde 7-
Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller:
1- Dernek amacına ve tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
2- Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
3- Derneğin taşınır ve taşınmaz mal varlığına zarar vermek,
4- Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
5- Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
6- Dernekteki dayanışma ve iyi niyet kurallarına aykırı hareket etmek,
7- Kişisel çıkarları için dernek faaliyetlerini ve olanaklarını kullanmak,
8- Dernek düzenine uymamak ve derneğe sadakat göstermemek
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde ilgili üye, yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir. Çıkarılan üye, kendisine bildirilen karara karşı bildirim tarihinden başlamak üzere on beş (15) gün içinde Dernek Yönetim Kurulu aracılığı ile Genel Kurula yazılı olarak itiraz edebilir. İtiraz, ilk Genel Kurul toplantısında görüşülür ve karara bağlanır. İtirazın karara bağlanmasına kadar üyenin hak ve yükümlülükleri devam eder. Üyenin süresinde itiraz etmemesi ya da itirazın Genel Kurul’da reddedilmesi halinde Dernek Yönetim Kurulu üyenin, Dernek Üye Defteri’ndeki kaydını siler. Çıkarılan üyenin Genel Kurul tarihinden başlamak üzere bir ay içinde alınan karara karşı mahkemeye başvurma hakkı saklıdır. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar dernek malvarlığında hak iddia edemez.
Dernek Organları
Madde 8:
Derneğin zorunlu ve diğer organları aşağıda gösterilmiştir:
A. Zorunlu Organlar:
1-Genel kurul,
2-Yönetim Kurulu,
3-Denetim Kurulu.
B. Diğer Organlar:
1- Danışma Kurulu,
2- Etik ve Onur Kurulu.
Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı, Çağrı ve Toplantı Usulü Madde9:
Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Genel kurul;
1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır. Olağan genel kurul, 2 yılda bir, Aralık ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
a. Çağrı Usulü
Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az 15 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede (mahalli veya ulusal) ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
b. Toplantı Usulü
Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. İlk toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin bulundukları kurum veya diğer resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.
Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda birinin yazılı olarak önerdiği konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel Kurulun Oy Kullanma Ve Karar Alma Usul Ve Şekilleri
Madde 10
Genel Olarak
Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.
Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar
Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Olağanüstü Genel Kurul

Madde 11
Olağanüstü Genel Kurul, olağan Genel Kurul toplantısına kadar beklenilmesinin mümkün olamayacak ya da bir an önce görüşülmesinde yarar sağlayacak önemli ve zorunlu konularda, aşağıda gösterilen başvuru ve kararlar uyarınca Yönetim Kurulu tarafından en geç bir ay içinde toplantıya çağrılır.
1- Dernek üye sayısın beşte bir (1/5)’inin konu için yapacakları yazılı ve imzalı başvurusu,
2- Yönetim Kurulunun, gerek gördüğü konularda üçte iki (2/3) oy çoğunluğu ile alacağı kararı,
3- Denetleme Kurulunun Dernek hesap işlemleri ile bütçe konusunda alacağı oybirliği kararı,
4- Olağanüstü Genel Kurul toplantısı olağan Genel Kurul toplantısındaki yöntem ve ilkelere göre yapılır ve sadece toplantıya neden olan konunun üzerinde görüşülüp karar alınır.
Genel Kurulun Görev Ve Yetkileri
Madde 12
Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
1- Dernek organlarının seçilmesi,
2- Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
3- Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası
4- Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
5- Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
6- Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
7- Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
8- Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
9- Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
10- Derneğin vakıf kurması,
11- Derneğin fesih edilmesi ve malvarlığının dağıtılmasına,
12- Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
13- Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi
14- Üye yıllık aidatlarının saptanması.
Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir. Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.
Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev Ve Yetkileri
Madde 13
A. Genel Olarak
Yönetim Kurulu, Genel Kurulca seçilen 13 asıl ve 7 yedek üyeden oluşur.Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Görevi sona eren üye tekrar seçilebilir.
Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter, sayman ve üyeyi belirler.
En az yedi üyenin hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Alınan kararlar karar defterine yazılır hazır bulunan üyelerce imzalanır karşı olanlar durumu açıklanarak imzalarlar.
Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
Yönetim Kurulu olağan toplantılarına, mazereti olmaksızın üst üste üç kez katılmayanların yönetim kurulu üyelikleri yönetim kurulu kararı ile düşer ve yerine sıradaki üye çağrılır.
B. Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
1- Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
2- Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
3- Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak
4- Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
5- Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilik açılmasını sağlamak ve gereken hallerde bu birimlerin yönetim ve diğer organlarının görevine son vermek,
6- Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
7- Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
8- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
9- Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.
10- Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
11- Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
12- Dernek tarafından kurulan ve katılınan platformlarda yönetici ve yürütücü kademesini belirlemek.

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev Ve Yetkileri
Madde 14
Denetim Kurulu genel kurulca gizli oyla seçilen 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur. Denetim Kurulu üyeleri iki yıl için seçilir. Denetim Kurulu ilk toplantısında başkan seçer.
Denetim kurulu; derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır
Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
Danışma Kurulu
Madde 15
Genel kurulca seçilen danışma kurulu 9 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur. Danışma Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.
1- Danışma kurulu, derneğin danışma organıdır. Dernek genel kurulu, yönetim kurulu ve denetim kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları danışma organına devredilemez.
2- Danışma Kurulu kendi üyeleri arasından başkanını seçer. Bu kurulun sekretarya hizmetleri dernek genel sekreterliği tarafından yerine getirilir.
3- Danışma Kurulunun gündemi kurul başkanı tarafından belirlenir.
4- Toplantı ve karar yeter sayısı toplam üye sayısının salt çoğunluğudur. Danışma Kurulu yılda en az bir kez toplanır. Kurul başkanı Danışma Kurulunu her zaman olağanüstü toplantıya çağırabilir. Aldığı kararları ve yapılan çalışmalar sonunda belirlediği önerileri yönetim kuruluna bildirilir.
5- Dernek amaç ve hizmet konuları yönünden yapılması gereken çalışmalara ilişkin taslak programlar hazırlamak, Yönetim Kuruluna öneri ve dileklerde bulunmak,
6- Dernek ve kurumların kamuoyunda saygınlığını arttıracak çalışmalar yaparak, öneri ve dileklerde bulunmak,
7- Dernek lokal ve tesisleri ile ilgili projeler, değişiklikler ve tasarımlar hakkında görüşlerini belirtmek, tasarımlar hakkında görüşlerini belirtmek,
8- Yönetim Kurulu ve Genel Kurulun diğer konulardaki istek ve dilekleri hakkında görüşlerini bildirmek.
9- Danışma Kurulu gündemindeki konularla ilgili olarak; yönetim ve denetim kurullarında görev almayan dernek üyeleri ile konunun uzmanı olan bilim, sanat ve diğer alanlarda ün yapmış kişileri dernek amaçlarıyla sınırlı olmak üzere görüşlerinden yararlanmak amacıyla danışma kurulu toplantılarına davet edebilir.
10- Danışma kurulunun temel görevi, bu Tüzükte belirtilen dernek amaçları, derneğin çalışma konuları ve derneğin çalışma biçimleri çerçevesinde araştırma, planlama ve koordinasyon konularında etkinliğin ve verimliliğin sağlanabilmesi için yönetim kuruluna önerilerde bulunmak, dernek üyelerini bilgilendirmek, genel kurulca bu konularda verilecek benzeri çalışmaları yapmaktır. Yönetim kurulu da faaliyetlerinde etkinliği ve verimliliği sağlayabilmek amacıyla, bağlayıcı olmamak koşuluyla danışma kurulunun görüşüne başvurabilir
Etik ve Onur Kurulu
Madde 16
Dernek Etik ve Onur Kurulu üyeleri, yükseköğrenim kurumlarında emek vermiş kıdemli öğretim üyeleri, mezunları ve mensupları arasından derneğe üye olma şartıaranmaksızın dernek yönetim kurulu tarafından seçilir. Dernek Etik ve Onur Kurulu, Dernek Genel Kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda, Derneğin yıllık faaliyet planları ile ilgili olarak Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur.
Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi:
Madde 17
Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, yönetim kurulu başkanı tarafından; yönetim, denetim ve danışma kurullarına seçilen asıl ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve yerleşim yerleri dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.
Şubeler
Madde 18
Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurulu kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir. Şubeler, tüzel kişiliği olmayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür. Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kuruludur. Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir. Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şubede de uygulanır. Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar. Şubelerin olağan genel kurulu, 2 yılda bir, Ekim ayı içerisinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.
Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik delegelerle temsil edilir.Şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10’dan fazla veya toplam üye sayısı 20’den az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir. Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar. Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.
Şubelerin Organları:
Madde 19
Her şubede oluşturulması zorunlu olan organlar şunlardır:
1. Şube Genel Kurulu; Şubeye kayıtlı üyelerin katılmasıyla iki yılda bir Ekim ayında olağan olarak toplanır.
2. Yönetim Kurulu; Şube Genel Kurulunda gizli oyla seçilen 5 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur.
3. Denetim Kurulu; Şube Genel Kurulunda gizli oyla seçilen 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur.
Şubelerde danışma kurulu oluşturulamaz.
Şubelerin Uymak Zorunda Olduğu Hususlar:
Madde 20
Şubelerin uymak zorunda bulundukları hususlar şunlardır:
a) Şubelerin Genel Kurulları, Genel Merkez Genel Kurul toplantısından iki ay önce tamamlanmış olacaktır.
b) Şubelerin bütçeleri kendi genel kurullarından geçtikten sonra dernek merkezi tarafından tasdik edilir.
c) Dernek merkezi gerektiğinde şubeleri denetleyebilir.
d) Şubeler yılık çalışma planlarını ve raporlarını dernek merkezine gönderir.
e) Şubelerdeki üyelerin tamamı genel merkez genel kuruluna üye olarak katılabilir.
Derneğin Gelir Kaynakları
Madde 21
Derneğin hesap dönemi 1 Ocak 31 Aralık’tır. Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.
1-Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi ve yıllık aidat alınır. Bu miktarları belirlemeye, artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.
2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar(ölüme bağlı tasarruflarla kazanılacak her türlü mal ve haklar dâhil)
3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi her türlü faaliyetlerden sağlanan gelirler,
4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
7- Yargı yoluyla, kanunlarla ve diğer mevzuat uyarınca kazanılan tüm mal ve haklar,
8- Derneğin amacına aykırı düşmemek koşulu ile dernek yönetim kurulunun uygun göreceği diğer gelirler.
Derneğin dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilerden ve diğer kuruluşlardan yardım alabilmesi için, önce Mülki idare amirine bildirilmesi gerekir.
Gelir ve Giderde Usul:
Madde 22
Gelirler “Alındı Belgesi” ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığıyla toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi 5 yıldır.
Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararıyla bastırılır. Alındı belgesinin şekli, bastırılması, onaylanması ve kullanılması ile dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak yetki belgesine ilişkin hususlar Dernekler Yönetmeliğine göre yürütülür.
Dernek gelirlerini toplayacak veya bankadan para çekme yetkisi alacak kişiler Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.
Üye Ödentileri
Madde 23
Asıl üyeler mevzuat hükümlerine uygun olarak ödenti ödemek zorundadırlar. Giriş ödentisi ve yıllık üye ödentilerinin tutarı, genel kurul tarafından belirlenir. Yıllık ödenti, 1 TL’dir. Üyeliğe girişte ayrıca her üye,1 TL tutarında giriş ödentisi öder. Giriş ve üye ödentileri iki yılda bir Genel Kurul tarihini takip eden yılbaşından itibaren uygulanmak üzere yönetim kurulunca yeniden belirlenir. Üye ödentisi Genel kurul tarihine kadar ödenir. Ödentileri zamanında ödemeyen üyelerin durumları Yönetim Kurulu’nca değerlendirilerek karara bağlanır.
Derneğin Defter Tutma Esas Ve Usulleri Ve Tutulacak Defterler
Madde 24
A. Defter tutma esasları; Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur. Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.
Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.
Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.
B. Kayıt Usulü Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.
C. Tutulacak Defterler Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.
a)işletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir: 1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6’ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur. 2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.
D. Defterlerin Tasdiki Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.
E. Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16‟da belirtilen) “işletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.
Beyanname Verilmesi
Madde 25
Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin“Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.
Bildirim Yükümlülüğü
Madde 26
Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;
A. Genel Kurul Sonuç Bildirimi
Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir. Genel kurul sonuç bildirimine; 1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği, 2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir.
B. Taşınmazların Bildirilmesi Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde “Taşınmaz Mal Bildirimi’’ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.
C. Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.
Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.
D. Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.
E. Değişikliklerin Bildirilmesi Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir. Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.
Derneğin İç Denetimi
Madde 27
Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.
Derneğin Borçlanma Usulleri
Madde 28
Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği
Madde 29
Tüzük değişikliği olağan veya olağanüstü Genel Kurulun veya seçimsiz tüzük Genel Kurulu’nun toplantı gündemine konmak ve 30 gün önce değişiklik önerilerini elektronik posta veya bir gazete aracılığı ile üyelere bildirmek koşulu ile yapılabilir. Görüşmelere başlanması için genel kurul toplantısının yapılabilirliğine ilişkin çoğunluk uygulanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurullarının üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin 2/3’ünün oyudur. Genel Kurul da tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır

Derneğin Feshi Ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli
Madde 30
A. Fesih Genel kurul derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.
B. Tasfiye İşlemleri Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır. Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği
Madde 31
Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.
Geçici Madde 1-İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

İlk genel kurul toplanıncaya kadar görev almak üzere Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin;
Adı soyadı Görev ve Ünvanı
Cevdet Erdöl
Selami Albayrak
Ali İhsan Taşçı
Özgür Yiğit
Ahmet Yaser Müslümanoğlu

Kurucu Üyeler
Eyüp Gümüş
M.İhsan Karaman
Sabahattin Aydın
Alper Cihan
Halil Alış
Sadrettin Pençe
Şaban Şimşek
Kemal Memişoğlu

Bu tüzük 31 (otuz bir) madde ve 1 (Bir) geçici maddeden ibarettir.